BT Öğretmenleri Durum Analizi, Sorunlar ve Çözümler

Egitek Genel Müdür Yrd.Tunay ALKAN’a gönderilmek üzere  BT öğretmenlerinin durum analizi raporunu büyük bir özveriyle hazırlayan Bilişimde Gelecek Var hareketine teşekkür ederim.

Raporun özeti aşağıdadır, tam metin için http://www.bilgisayarbilisim.net/duyurularimiz-f3/bt-ogretmenleri-egitek-raporu-t60221.html

http://bilisimdegelecekvar.org/bildiri/rapor_bgv.pdf
http://bilisimdegelecekvar.org/bildiri/rapor_abstract_bgv.pdf

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLERİ DURUM ANALİZİ ve GÜNDEMDEKİ SORUNLAR

bilisimdegelecekvar.org info@bilisimdegelecekvar.org

SUNUŞ

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin kullanılmaya başlamasıyla bu alanda getirilen yeniliklerin(Mevzuat, Usül ve Kararların) okullardaki uygulanış şekillerinin uzun vadede takip edilmemesi, Bilişim alanının kendisini sürekli yenileyen doğal yapısıyla bağdaşmayan bir şekilde Özlük Hakları, Öğretim Programı, Ders Statüsü gibi konularda 2000’li yılların başından itibaren hiçbir güncelleme yapılmaması, Bilişim Teknolojisi Öğretmenleri ve Bilişim Eğitimi alanında yaşanan sorunları had safhaya ulaştırmıştır.

Personelin büyük çoğunluğunun Norm dışı kalmasından Öğretim Programının yetersiz ve ihtiyaçları karşılayamaz duruma gelmesine kadar birçok olumsuzluğun tüm Zümreyi etkiler bir hal almasıyla birlikte, okullardaki uygulamalar da takip edilmediğinden zaman içinde Bilişim Eğitimcilerinin, kaderlerine terk edilen ve talepleri dikkate alınmayan bir Zümre haline gelmesi, Eğitim Sistemi içerisinde önemli görüldüğü sürekli dile getirilip uygulamada önemsiz görülmesi ve dikkate alınmaması, Mesleki açıdan mutsuz ve Eğitim ortamından soğumuş Eğitimcileri oluşturan başlıca etkendir.

Eğitim Kurumlarında verilen Eğitimin niteliğinin arttırılmasına yönelik olarak Bilişim ekipmanları ve Derslikler için mevcut küçük revizyon çalışmalarına rağmen Ders, Öğretim Programı, Personel Atamaları ve Özlük Hakları, Görev Tanımları ve Mevzuat Güncellemesi gibi alanlarda süreç içinde yerleşen durumda herhangi bir İzleme ve Değerlendirme çalışması yapılmamıştır. Yukarıda belirttiğimiz ve Güncelliğini yitiren konuların zamanın gereklerine göre yeniden düzenlenmesi ve getirilecek düzenlemelerde Görüş alınması, hayata geçirilecek tüm yeniliklerin uygulayıcısı olacak Birim ve Personelden verim alabilmek adına Bakanlığımızın her zaman uygulaması gereken değişmez kıstaslardan birisi olmalıdır.

Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerinin sorunlarını ele aldığımız Raporun hazırlanmasında emeği geçen BBNet Ailesiyle birlikte tüm Bilişim Eğitimcileri ve sorunların çözüme kavuşturulmasıyla daha ideal bir bilinç kazanacağını düşündüğümüz yetişmekte olan genç nesil adına, katkıda bulunacak tüm yetkili Bakanlık Birimlerine şimdiden teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla, Bilişim Teknolojisi Öğretmenleri a.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ve NORMLAR

•                    Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri kavramı çok hızlı gelişim göstermesine rağmen dersin Öğretim Programında ilk güncellemenin yapıldığı 2006 yılından bu yana herhangi bir revizyona gidilmemiş, günün ihtiyaçlarını karşılayacak Popüler konulardan mahrum bırakılmış, bu dersin Öğretim Programı, Etkinlikleri ve Uygulamaları konusunda Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerinin söz sahibi olması yıllardır engellenmiştir.

•                    Aynı yıl içinde Dersin Haftalık Ders Saati sayısının 2’den 1’e düşürülmesi, Uygulamaya dayalı bu derste Öğretmen ve Öğrenci tarafında İşleyiş, Motivasyon, yetersiz Uygulama ve Pekiştirme gibi sorunlara, sonraki basamaklar için de Eğitimin vazgeçilmez önşartı olan Hazırbulunuşluk seviyesinin dahi oluşmamasına neden olmamaktadır.

•                    Dersin Not verilmeyen, Değerlendirilmesi yapılmayan, Seçmeli bir Ders olmasına rağmen aynı zamanda bir dersin tüm gereklerinin; Proje ve Performans görevleri, Ölçek gibi belgelerin hazırlanmasının istenmesi, Öğretmen ve Öğrenci tarafında bu dersin değerinin sorgulanır hale gelmesine neden olmuştur.

•                    Gelinen süreçte dersin 1. Kademe sınıflarında kaldırılması, bu Eğitimi alması gereken en önemli hedef kitlenin Bilişim ortamında savunmasız kalmasına ve bu alanda kendi kendine Tehlikeli Deneyimlerle bilgi edinmesine neden olmuştur. Ne yazık ki toplumumuz Yasal bir Suç işlediğini öğrenene kadar İnternette karşılaştığı gerçek sorunları Bilişim Dünyasının değişmez kuralları olarak ister istemez benimsemekte ve olumsuz örneklerin törpüleneceği tüm eğitim fırsatlarından yıllardır yoksun bırakılmaktadır.

•                    TTKB, Üniversitelerde Öğretim Teknolojileri üzerine yoğun Eğitim alan BÖTE mezunlarıyla 1. Kademede Bilişim Eğitiminin verilmesi için ortak hareket etme düşüncesine hiç girmemiştir. Bilişim Eğitiminin başlangıç yaşını, İnternet Kullanımının da başladığı daha erken yaşlara çekme fikrinin hayat bulmaması, bu Öğretmenlerin aldığı Eğitimin sadece 2.kademe Öğrencileriyle sınırlandırılmasına yol açmıştır.

•                    1. Kademelerde Seçmeli Etkinlikler uygulamasının başladığı tarihe kadar bu dersi Sınıf Öğretmenlerinin vermesiyle birlikte Konu Alan Bilgisi eksiği ve mevcut bir vizyon yerleşmemiş olması nedeniyle öğrencilerimizin Bilişim Eğitimi hakkı ellerinden alınmış, Bilişim Teknolojileri Dersi Projeksiyon karşısında yapılan tekdüze eğitimlerle ya da Oyun ve Paint saatleriyle geçiştirilmiştir.

•                    Meslek Liselerinin Modül Çalışmalarında olduğu gibi bu ders için yapılan güncelleme çalışmasında Bilişim Eğitimcilerinin görüşleri alınmamış, Çalıştay ya da Seminer gibi planlamalar akla getirilmemiştir. Bu bakımdan büyük bir Zümreye ayrım yapılması söz konusudur !

•                    Dersin Seçmeli, Notla değerlendirilmeyen bir statüye sahip olması nedeniyle Eğitim Çevresi tarafından seçilmiş olması lütufa bağlı bir dersmiş gibi algılanmakta, bu derse karşı gelişen yanlış bakış açısı alenen dile getirilerek İdari Ekip, Eğitim Kadrosu ve hatta Öğrencilerle diyalog sorunları oluşmaktadır.

•                    Liselerde dersin belli bir gruptan sadece bir Öğretim Basamağı için seçilebiliyor olması çok kalabalık okullarda dahi atanmanın öncesinde Norm sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bilişim Alanı Dünya Literatüründe İstihdam konusunda en fazla ihtiyacı bulunan sektör olmasına rağmen öğrencilerin İlköğretimden başlayarak bu alana sürekli uzak kalmalarının temeli atılmakta, Öğrencilerin tercih yapabileceği şekilde bu alana yaklaşmaları engellenmektedir.

•                    Ders saatlerinin azalması nedeniyle önemleri gittikçe azalan Öğretmenlere, İdari Ekip tarafından farklı görevler dayatılmakta ve bunların reddi halinde farklı uygulamalar ve usulsüzlükler, taşralarda ise yer değiştirme gibi olumsuzluklar gündeme gelmektedir.

•                    Ders saatlerinin; özellikle 1.kademe derslerinin ellerinden alınmasıyla birlikte tüm Bilişim Teknolojisi Öğretmenleri Okul ve Bölgelerde Norm Fazlası duruma düşmüş, üzerinde başka görevler de bulunan bu Öğretmenlerin Anayasayla belirlenmiş Dilekçe hakkını kullanmasına izin vermeden Resen Norm atamaları yapılmıştır.

•                    Norm sorunu yaşayan Öğretmenlere BİTEFO görevi tek çözüm olarak dayatılmakta, bu görevi yaşadığı sorunlar neticesinde kabul eden Öğretmenlerin de Eğitim Ortamına herzamankinden fazla bir katma değer kazandırması beklenmektedir.

•                    Norm sorunlarıyla karşılaşan Öğretmenlerin büyük çoğunluğu için Görev Yeri değişikliği gündeme gelmiş ve atama yapılacak okullarda Normların yanlış belirlenmiş olmasıyla tekrar norma düşülmesi sorununu, Norm atamalarında resen/dilekçe alınmaksızın atama yapılması, boş kalan Eğitim Kurumlarına aynı özellikte ya da Sertifikayla görevlendirilmiş Formatör Öğretmen ataması yapılmak suretiyle bu öğretmenler için Normu takip eden sayısız usulsüzlüğün gündeme gelmesi takip etmiştir.

•                    Norm atamaları nedeniyle aynı ay içinde birden fazla okul değiştiren ve Aile bütünlüğü Anayasal haklarla koruma altına alınmış olmasına rağmen Aile bütünlüğünün bozulması, bu Eğitimcilerin haksız uygulamalar nedeniyle Mesleklerinden soğumasına ve Aile olarak psikolojik sorunlarla tek başına mücadele etmesine neden olmaktadır.

•                    Ders saatlerinin azalması nedeniyle ders verilen durumlarda mesai mefhumuna uymaksızın bu Öğretmenlerin dersleri herhangi bir etkinlikmiş gibi görülerek bölünmekte, İdari Ekip ve Eğitim Kadrosu tarafından bu Öğretmenlerin Özel hayatlarına, Mesailerine gösterilen saygısızlık ve taciz boyutu, Meslekten ve Eğitim ortamından soğumaya neden olacak üzücü seviyelere gelmektedir.

•                    Ders Saati ve Norm sorunları, zaten Eğitim Sistemi içerisinde Bilişim Eğitimi için ideal bir bilince sahip olmayan İdari Kadrolar ve Eğitim Kadrosu tarafından BT Sınıflarının dağıtılmak istenmesiyle sonuçlanmakta, Bakanlık ve Mahalli idarelerin takipçi olmaması nedeniyle Bilişim Teknolojisi Öğretmeni tek başına mücadele vermekte ve dersinin doğal Araç-Gereçleri talan edilmektedir.

BT SINIFLARI, EĞİTİMCİLER ve BDE-BDÖ

•                    Bilişim Teknolojisi Öğretmenleri görev yaptıkları mekan ve aldıkları BİTEFO görevlerinin icrası sırasında maruz kaldıkları Radyasyon ve Yoğun mesai nedeniyle Teknik Öğretim Kurumlarındaki Eğitimcilerin faydalandığı Tazminat hakkından faydalanamamakta, Teknik-Teknik olmayan ya da İlköğretim-Ortaöğretim gibi bir ayrıma gidildiği düşüncesi akla gelmektedir.

•                    Bilişim Teknolojisi Öğretmenleri yenilikleri takip etme şeklindeki doğal misyonları nedeniyle günlük hayattaki Bilişimle ilgili olmayan Teknik Sorunların çözümünde dahi görevli birer Teknik yetkili gibi algılanmakta, Özel hayatlarına yapılan suiistimaller Eğitim ortamında da sürmekte, Bilişim alanıyla ilgili gelen ve asli olmayan görev taleplerinin reddinde İdari Birimlerin olumsuz tutumlarıyla karşılaşılmaktadır. Taşra Teşkilatında bu olumsuzluklar Görev yeri değişikliğine kadar gitmektedir!

•                    BT Sınıfları için yapılan kurulumların birçoğu 6 yıl öncesine dayanmakta, eski teknolojik ekipmanların –konumuz masaüstü bilgisayarlar ve ekipmanlarının-güncellenmesi halen yapılmamaktadır! Arıza verme ihtimali yüksek, garanti süreleri bitmiş bu teknolojiler BT Sınıfının başarımını etkilediği gibi Bilişim Destekli tüm dersler için de işleyişi olumsuz etkilemektedir.

•                    Bakanlık Projelerinde ihaleyi alan yüklenici firmaların BT Sınıflarına sağladığı ekipmanlar Ergonomi ve Teknoloji açısından farklılık göstermektedir. Akıllı Tahta, Ofis koltukları, Klima ve Aydınlatma Sistemleri bazı projelerde mevcutken bazı projelerde BT Sınıfları için elzem denilebilecek malzemelerin bile sağlanmadığı görülmektedir.

•                    Teknolojinin hızlı ilerlemesi aynı oranda BT Sınıfı ve Ekipmanları için güncelleme ihtiyacı doğurmaktadır. Kablosuz Ağ İletişimi(Kablosuz ağ, Access Point teknolojileri), Ağ üzerinde Veri Depolama Seçenekleri(Ağ üzerinden BT Sınıfı ve BDE-BDÖ materyallerine erişim sağlanması), Yansıtma Teknolojileri(Akıllı Tahta, Mikroskop Yansıtma teknolojileri) ve BT Sınıfı için Güvenlik Sistemleri gibi konuların Proje kurulumlarında yer almamasıyla her okulun kendi imkanlarıyla Proje standartlarına uygun olmayan tercihlere gitmesine, bazı okulların teknolojik imkanlar olmasına rağmen uyumlu diğer teknoloji alternatiflerinden faydalanamamasına ya da imkanı bulunmayan okulların uyumlu yeni teknolojileri hiç tanıyamamasına neden olmaktadır.

•                    MEBBİS ekranlarındaki İhtiyaç Bildirim Modüllerinden yapılan ihtiyaçlara hiçbir geridönüş yapılmamaktadır. Bu haliyle sadece bildirim ya da arıza takibinin yapıldığı bir ekran görüntüsündedir. Okullardaki Teknolojik ekipmanların sadece BT Sınıflarında bulunduğu düşüncesi ve Büro bilgisayarları için yapılan ihtiyaç bildirimlerin dikkate alınmaması, BT Sınıfı ve Büro bilgisayarları arasında her zaman Teknoloji farkı bulunmasına, Ağ iletişiminden, Veri Depolanmasına varan kullanım sorunlarına, ayrıca eskiyen teknolojik ekipmanların BT Sınıfından karşılanması için BT Sınıfı Bilgisayar ve ekipmanlarının talan edilmesine yol açmaktadır!

•                    Eğitim Kurumlarının ve diğer Branş/Sınıf Öğretmenlerinin Bilişim Eğitimi konusunda sağlıklı bir Vizyona sahip olmaması ve aktif olarak kullanmaması, NOVA5000, DYNED, İntel Öğretmen Eğitimi(2006) gibi Projelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına ve bu Teknolojiler için ayrılan maddi kaynakların ölü yatırıma dönüşmesine neden olmaktadır.

•                    Bakanlığımız tüm çalışma altyapısını Bilişim Destekli Web Uygulamalarına genişletmiş olmasına rağmen İdari birimler Bilişim Teknolojilerinin kullanımı konusunda halen diretkar davranarak kendi görevlerini Bilişim Teknolojisi Öğretmenine yaptırmakta ve Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerine gönderilen bu taleplerin reddedilmesi halinde de Eğitimciyi zor durumda bırakacak ya da başka görevleri dayatacak yeni usulsüzlüklere başvurmaktadırlar. Bu davranışlar, Derslerin sürekli bölünmesi suretiyle Motivasyonlarının bozulması ve Eğitim ortamından soğuması, Derslerin Seçilmemesi, Normların gerçeği yansıtmayacak şekilde kasten girilmesi gibi meşru olmayan diğer sorunlara da zemin hazırlamaktadır.

•                    Eğitimciler ve İdari Birimler, Bilişim Teknolojileri ve Eğitim Materyallerinin kullanımı konusunda kendini geliştirme eğilimine girmemekte, okulda Bilişim Eğitiminden sorumlu BÖTE mezunu Eğitimcilerden en ufak bir destek talebinde bulunmamaktadırlar!

•                    Sınıf Öğretmeni ve Diğer Branş Öğretmenleri, Bilişim alanıyla ilgili gerek HİE faaliyetlerine gerekse Bilişim Teknolojisi Öğretmenleri ve Formatörler tarafından düzenlenen Mahalli, Merkezi ve Okul düzeyindeki Seminerlere katılım göstermemektedirler. Bu da Bilişim Teknolojilerinin, BT Sınıfı ya da Derslik ortamında verimli olarak kullanımını sekteye uğratmakta, edinilen ekipmanların kullanılmadan eskimesine/dikkatsiz kullanılmasına, derslerin Bilişim Teknolojisine rağmen ısrarla Klasik Eğitim Yöntemleriyle işlenmesine neden olmaktadır. Bakanlığımız yeni Projeler için maalesef okullardaki süregelen Bilgisayar Destekli Eğitim hizmetlerinin durumu hakkında hiçbir araştırma yapma gayretine girmeden hızla harekete geçmektedir!

•                    Günümüzde Bilgisayar Okur-Yazarlığı kavramının çok basite indirgenmesi ve orta karar olmayan bir eğitimin dahi yeterli görülmesi yüzünden Bilişim Eğitime bakış, maalesef Sertifika yeterliliğiyle Bilişim Eğitimi için göreve atanan kişilerin mesai mefhumunu verimsiz ve yanlış kullanması sonucu şekillenmekte, eleştiriler ise Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerine getirilmektedir!

•                    BT Sınıfları sadece Bilgisayar Ekipmanlarının tanıtıldığı sıradan derslikler olarak görülmekte ve Öğrencilerin tek başına keşfetmeye dayalı öğrenmeleri yaşayabileceği bir Eğitim Ortamı misyonu unutulmaktadır. BT Sınıflarının nihai hedeflere ulaşmada yardımcıları olan Materyal ve Öğrenme Nesnesi Hazırlama, Bilgisayar Destekli Eğitim için önceden hazırlık yapma gibi temel ilkeleri diğer Branş Öğretmenlerince gözardı edilmekte, Projeksiyon karşısında Sunum izletilen klasik/tek taraflı eğitim ortamlarına dönüştürülmektedir. Bu anlayış da verimsiz eğitimlere ve öğrencilerin BDE-BDÖ faaliyetinden hızla soğumasına neden olmaktadır.

•                    Bilgisayar Destekli Eğitim-Öğretim yapılması yönünde hazırlanan Haftalık Programlara göre BT Sınıfını kullanan Öğretmenler, Sınıf hakimiyetinde zorlanarak BT Sınıfı ve kazanımlarından faydalanmaktansa kendi sınıflarına BT Ekipmanı sağlamak suretiyle tekdüze Eğitimi tercih etmekte, Bilgisayar Destekli Eğitimin yapılabileceği tek yer BT Sınıfı olmasına rağmen Projeksiyon desteğiyle BDE-BDÖ yapılabileceği gibi bir yanlış algı içine girmekte ve BT Sınıfının dersliklere dağıtılması konusunda ısrarcı olmaktadırlar!

FORMATÖRLÜK UYGULAMASI

•                    Bilişim Teknolojisi Öğretmeni yerine Formatör adı altında kısa süreli Eğitimlerden geçmiş Öğretmenlerin atanması 2000’li yıllara kadar mevcut açıklar nedeniyle yapılmaktaydı. Ancak Öğretmen açığı bulunmayan günümüzde de Konu alan bilgisi eksik, Bilişim Eğitimini içselleştirememiş ve sahiplik duygusu olmaksızın BT Sınıfını kullanan ve Bilişim Teknolojisi Branşından olmayan bu Formatörlerin görevleri sonunda devralınan bu sınıfların, maalesef kullanılamaz bir duruma geldiği, Ders saatlerinin ise Oyun saati ya da Serbest bırakılma şeklinde geçiştirildiği bilinmektedir. Bu sınıflarda yeniden Öğrencilerle Eğitim-Öğretim yapılması hem BT Sınıfı ekipmanlarının arızalanmış olması hem de Öğrencilerdeki ideal bakış açısının zorla yıkılması nedeniyle mümkün olmamakta, bu olumsuzlukların takibi illerde yetkililer tarafından yapılmamaktadır.

•                    Formatör Öğretmenlik uygulamasının türlü olumsuzluklarına rağmen bu görevlendirme şekli 2006 yılından bu yana devam ettirilmiş ancak PGM tarafından en ufak bir revizyona da gidilmemiştir! İhtiyaçları karşılayacak ve ihtilaflarda devreye girecek bir Mevzuatın eksikliğiyle görevlerini eksiksiz icra etmesi beklenen Formatör Öğretmenler, iyileştirme yapılmadan ve eksik Özlük Haklarıyla ilerlemeye çalışmaktadırlar.

•                    BİTEFO Görevlendirmeleri, Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerinin gerçekten almak isteyebileceği bir görev olmaktan çok okullarda Ders ve Branş itibariyle ellerinden alınan statülerine tek alternatif ve dayatma olarak gelmektedir. Üstelik tüm Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerinin son durumda Norm Fazlası olması, her Öğretmenin kendi okulunda mecburen Formatörlük görevini almasına neden olmuştur. Bu şekilde alınan bir görevin icrasından Eğitim Kurumu adına bir kazanım beklemek son derece yanlıştır!

•                    Ders Saati ve Norm uygulamaları nedeniyle BİTEFO görevlendirmelerine mecbur bırakılan Eğitimciler için başlangıçta Bakanlık tarafından yapılan görevlendirmeler son durumda illerin inisiyatifine bırakılmıştır. Bu da İlden ile ve hatta Okuldan okula farklı uygulama, istek ve beklentilerin oluşmasına, her İlin kendi görevlendirdiği BİTEFO görevlileri için mevcut olmayan Mevzuatlar nedeniyle ek görevleri rahatlıkla tanımlayabilmesine, zorla işe koşabilmesine neden olmaktadır.

•                    BİTEFO Görevlendirmeleri bazı illerin tutumuyla Eğitim-Öğretimin olmadığı, Sömestr ve Yaz Tatili gibi dönemlerde yani BİTEFO Öğretmeninin okula herhangi bir katma değer katamayacağı kısır dönemlerde dahi yapılmakta ve bu dönemlerde ek ders ödenmesi suretiyle Devletin Maddi kaynakları zarara uğratılmaktadır.

•                    BİTEFO Öğretmenleri, Mevzuatlarının olmayışı nedeniyle “Mesai saatleri içinde BT Sınıfını açık tutmak, Bilgisayar Destekli Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Planlamak, İdari Ekibe Bilişimle ilgili zorlandıkları konularda rehberlik etmek” gibi görev tanımlarıyla çalışmakta, ancak bu görevin sınırıyla İl ve Okul düzeyinde Öğretmenin dezavantajına olacak şekilde oynanmakta, Ücretlendirme açısından aynı özlük hakkına sahip olan Rehberlik Öğretmenleri ise çok daha makul bir mesaiye uymaktadır.

•                    Sözleşmeli Bilişim Teknolojisi Öğretmenleri BİTEFO görevine atanamamakta, Bilişim Alanında yoğun bir Fakülte Eğitimine sahip olmayan, 180 saatlik Sertifika yeterliliğinden başka kazanımı bulunmayan, Bilgisayar Destekli Eğitim vizyonundan yoksun diğer Branş Öğretmenlerinin bu göreve atanmasıyla da mağdur edilmektedir! Asıl eğitimini Bilişim alanında almamış olmasına rağmen Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerine tercih edilen diğer Branş öğretmenlerinin hangi vasıfları, Eğitim ortamına hangi kazanımları getirecek ve eğitimin niteliğini yükseltecektir; düşündürücüdür!

•                    Meslek Liseleri Hariç diğer türdeki Liseler ve İlköğretim okullarında çalışan Bilişim Teknolojisi Öğretmenleri BT Sınıfı ortamının barındırdığı Radyasyon nedeniyle Yıpranma Payı olarak herhangi bir Tazminat almamaktadır. Ek olarak BİTEFO yani Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmenliği uygulaması 2006 yılında hayata geçirilinceye kadar her Bilişim Teknolojisi Öğretmeni kendi dersinin verimli bir şekilde işlenebilmesi ve Bilgisayar Destekli Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla BT Sınıflarının eksiklerini gidermiş, bakımlarını yapmış, Okul, Veli Çevresi ya da Bakanlık tarafından Donanımlarda meydana gelen iyileştirmelere yönelik olarak Yazılım güncellemelerini yapmış ve gerek İdari ekibin, gerekse Eğitim Kadrosunun Özel hayata ya da Bilişim Teknolojisi Dersinin icrasına suiistimal bulunmayan tüm durumlarda gereken desteği sağlamaya çalışmıştır. Ancak Bakanlığımız İlgili Birimi; Personel Genel Müdürlüğü, Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerinin bu yorucu mesaisi karşısında Yıpranma payları konusunda herhangi bir düzenleme getirmediği gibi okullarda bu Öğretmenlerin halihazırda gerçekleştirdiği görevlerin Özlük haklarındaki iyileştirmelerle devamı konusunda da ilgili Öğretmenlere seçenek sunmayarak BİTEFO görevini dayatmıştır. Bu şekilde kabul edilen bir görevin Bilişim Eğitimine nasıl bir faydası olacağı düşündürücüdür!

Bu bağlamda Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerinin Eğitim Kurumları içindeki nihai görevleri ve doğal Misyonları düşünüldüğünde BİTEFO uygulamasına son verilmesi, Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerinin yukarıda saydığımız konumları itibariyle Tazminat hakkından faydalandırılması ve Özlük Haklarında kabul edilebilir değişikliklere gidilerek Eğitim Kurumları içindeki Bilişim Önderliği Misyonuna uygun bir Rehber Öğretmen Statüsü getirilmesi uygun olacaktır.

Selim (the_korsan)

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir